Skip to main content
Tuyên bố mở cửa thông tin của website chính phủ
 • Phương thức và phạm vi ủy quyền:

  Để tiện cho mọi người sử dụng thông tin, mọi thông tin và hình ảnh được đăng tải trên website của Thư viện công lập thành phố Đài Trung, thuộc phạm vi được bảo vệ về quyền tác giả, được cung cấp cho công chúng sử dụng theo phương thức miễn phí, không độc quyền và được ủy quyền lại, người sử dụng không bị giới hạn về thời gian và khu vực, có thể soạn thảo lại, sửa đổi, biên tập, công khai truyền thông tin hoặc sử dụng bằng các phương thức khác, phát triển ra các loại sản phẩm và dịch vụ (gọi tắt là vật phái sinh giá trị gia tăng), hành vi ủy quyền này sau này sẽ không bị thu hồi, người sử dụng cũng không cần phải có được sự ủy quyền của cơ quan này bằng văn bản hoặc bằng các hình thức khác; nhưng khi sử dụng, phải chú thích nguồn.

 • Giải thích các hạng mục liên quan:

  Phạm vi ủy quyền này chỉ có liên quan tới bảo vệ quyền tác giả, không liên quan tới quyền sở hữu tài sản trí tuệ khác, bao gồm nhưng không hạn chế việc cung cấp bằng sáng chế, thương hiệu và logo của cơ quan.

  Những thông tin cá nhân mà đương sự tự công khai hoặc công khai theo quy định pháp luật, có được thu thập, xử lý và sử dụng hay không, người sử dụng phải tự tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ Thông tin cá nhân, để quy hoạch và thực hiện các biện pháp tương ứng theo yêu cầu của pháp luật.

  Một số những ấn phẩm nghe nhìn, tranh ảnh, bản nhạc, những bài viết chuyên mục của các tác giả riêng biệt hoặc các tác phẩm khác, nếu được Thư viện công lập thành phố Đài Trung tuyên bố thì phải được đồng ý mới có thể sử dụng.

 • Phải chú ý không được xâm phạm quyền nhân thân bản quyền của người thứ ba (bao gồm quyền chỉ định họ tên và quyền cấm những thay đổi không phù hợp).
 • Sử dụng những thông tin và hình ảnh được cung cấp theo sự ủy quyền này, không được thay đổi các thông tin liên quan với ý đồ xấu, nếu thông tin hiển thị sau khi sử dụng không khớp với dữ liệu và hình ảnh gốc, người sử dụng phải chịu trách nhiệm dân sự, hình sự trước pháp luật.
 • Sự ủy quyền của website này, không cho phép người sử dụng thay mặt cho chúng tôi để kiến nghị, chứng nhận hoặc thừa nhận đối với vị thế của vật phái sinh giá trị gia tăng của người đó.
Ngày cập nhật:2020/9/28 AM 10:42:00
TOP