Skip to main content
Giới thiệu giám đốc thư viện
Giám đốc Thư viện công lập thành phố Đài Trung
– Trương Hiểu Linh

Giám đốc Thư viện công lập thành phố Đài Trung – Trương Hiểu Linh
Quá trình công tác:
  • Chủ tịch Ủy ban Đọc sách và Sức khỏe tinh thần khóa 56 (2020-2021) Hiệp hội Thư viện Trung Hoa Dân Quốc
  • Chủ tịch Ủy ban xúc tiến cộng đồng ham đọc sách (2018-2019) khóa 55 Hiệp hội Thư viện Trung Hoa Dân Quốc
  • Trưởng phòng Nghiên cứu Văn hóa Cục Văn hóa thành phố Đài Trung
  • Trưởng phòng Thông tin Thư viện Cục Văn hóa thành phố Đài Trung
  • Chủ nhiệm Trung tâm Nghệ thuật quận Lập Cảng thành phố Đài Trung
  • Thư ký Trung tâm Nghệ thuật quận Đồn thành phố Đài Trung
  • Tổ trưởng Trung tâm Nghệ thuật khu Lập Cảng huyện Đài Trung
 
Ngày cập nhật:2021/8/31 PM 05:08:00
TOP