Skip to main content
Giới thiệu giám đốc thư viện
Tseng, Hui-Chun
Quản lý trưởng:Tseng, Hui-Chun Kinh nghiệm công tác:
  • Trưởng phòng Phòng Thông tin Thư viện Tham quan Văn hóa Chính quyền huyện Vân Lâm
  • Trưởng phòng Phòng Tài sản Văn hóa – Ban Tham quan Văn hóa Chính quyền huyện Vân Lâm
  • Nhân viên Phòng Tài sản Văn hóa – Ban Văn hóa Chính quyền huyện Vân Lâm
  • ANhân viên Cục Tài sản Văn hóa – Cục Văn hóa
  • Nhân viên Ban Trù bị Quản lý Tài sản Văn hóa – Ủy ban Kiến thiết Văn hóa – Viện Hành chính
Quá trình Học vấn:
  • Thạc sĩ Khoa Bảo vệ Tài sản Văn hóa – Đại học KHKT Quốc lập Vân Lâm
 
Ngày cập nhật:2024/5/27 PM 03:15:00
TOP