Skip to main content
Thủ tục xin cấp thẻ mượn sách điện tử

 Có thể thông qua mạng internet để xin cấp thẻ mượn sách cá nhân Thư viện công lập thành phố Đài Trung một cách nhanh chóng, sau khi lên mạng xin cấp thẻ thành công, là có thể trở thành “độc giả điện tử”, ngay lập tức có thể sử dụng tài nguyên sách điện tử của Thư viện công lập thành phố Đài Trung.

 Nếu muốn hẹn đặt mượn sách báo, nếu sử dụng APP, vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân đến thẳng bất kỳ chi nhánh nào thuộc Thư viện công lập thành phố Đài Trung để lĩnh thẻ mượn sách bản giấy, sau khi đã lĩnh thẻ, mới có thể đăng nhập vào APP và hệ thống tra cứu ấn phẩm, để đặt hẹn mượn và mượn sách báo.

Thủ tục xin cấp thẻ mượn sách điện tử
Thủ tục xin cấp thẻ mượn sách điện tử APP
Ngày cập nhật:2020/9/28 AM 10:39:00
TOP