Skip to main content
Thẻ mượn sách cá nhân:
  1. Thủ tục xin cấp: người nước ngoài vui lòng mang theo thẻ cư trú hoặc hộ chiếu tới bất kỳ chi nhánh nào của Thư viện công lập thành phố Đài Trung làm thủ tục xin cấp, hạn chế mỗi người chỉ được xin cấp 1 thẻ, trên nguyên tắc thời hạn sử dụng giống thời hạn của thẻ cư trú. Thẻ Easy Card hoặc thẻ iPASS sau khi thực hiện cài đặt đăng ký thông tin được dùng làm thẻ mượn sách.
  2. Số đầu sách được mượn: thẻ mượn sách cá nhân có thể mượn 30 đầu sách và 5 ấn phẩm băng đĩa, đặt hẹn mượn 4 đầu sách và 2 ấn phẩm băng đĩa .
  3. Số ngày được mượn: các loại sách thông thường được mượn 30 ngày, tạp chí, truyện tranh và các loại băng đĩa được mượn 14 ngày, sách đã mượn nếu không có người hẹn đặt mượn thì có thể gia hạn mượn thêm 2 lần.
  4. Người có thẻ mượn sách của Thư viện công lập thành phố Đài Trung, có thể mang thẻ đến Thư viện Thông tin công cộng Quốc gia để mượn sách.

Thẻ mượn sách gia đình:
  1. Thủ tục xin cấp: người xin cấp có thể mang theo sổ hộ khẩu đến bất kỳ chi nhánh nào của Thư viện công lập thành phố Đài Trung làm thủ tục xin cấp, hạn chế mỗi một hộ gia đình chỉ được xin cấp 1 thẻ.
  2. Số đầu sách được mượn: thẻ mượn sách gia đình có thể mượn 60 đầu sách và 5 ấn phẩm băng đĩa, đặt hẹn mượn 4 đầu sách và 2 ấn phẩm băng đĩa .
  3. Số ngày được mượn: các loại sách thông thường được mượn 30 ngày, tạp chí, truyện tranh và các loại băng đĩa được mượn 14 ngày, sách đã mượn nếu không có người hẹn đặt mượn thì có thể gia hạn mượn thêm 2 lần.
Cấp thẻ mượn sách
Ngày cập nhật:2021/2/26 PM 03:40:00
TOP